SREKK "Sportos ősz" a Széchenyi Egyetemmel - Intervenciós napló

EFOP-3.6.2-16-2017-00003 Sport-, Rekreációs- és Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat létrehozása

KÉRJÜK, HOGY A 6 HETES INTERVENCIÓS IDŐSZAK MINDEN NAPJÁN A KÓDKÁRTYÁJÁN SZEREPLŐ NÉV NÉLKÜLI AZONOSÍTÓ MEGADÁSÁVAL TÖLTSE KI AZ ALÁBBI ŰRLAPOT!

KÖSZÖNJÜK, HOGY TÁMOGATJA KUTATÁSUNKAT!

Tájékoztatjuk, hogy a Széchenyi István Egyetem kiemelt jelentőséget tulajdonít a személyes adatok védelmének és minden körülmények között biztosítani kívánja az egyének önrendelkezési jogát.

A Széchenyi István Egyetem bármely – a kérdőív kitöltése során és a projekt keretében tudomására jutott – személyes és egészségügyi adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezései szerint kezeli, az egészségügyi személyes adatok kezelésére pedig alkalmazza a 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről rendelkezéseit.

Amennyiben Ön bármely személyes és egészségügyi adatát a kérdőív kitöltésével kapcsolatosan eljuttatja az Egyetemhez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azokat az Egyetem és az Egyetem megfelelő szervezeti egységei a fent megnevezett projekttel összefüggésben a projekt és az azt követő fenntartási időszak végéig nyilvántartsák és kezeljék. A Széchenyi István Egyetem kizárólag a megjelölt célra használja fel a személyes és egészségügyi adatait, nem egyesíti projekten kívüli forrásokból származó adatbázisaival és minden ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében. Tájékoztatjuk, hogy az Egyetem a projekt keretében a jelen kérdőívben szereplő személyes és egyéb adatokat harmadik fél számára, így például munkáltatójának nem adja át, s egyedileg beazonosítható módon a kutatási eredmények disszeminációja során sehol sem publikálja. Kizárólag a kutatás összegző megállapításait továbbítja munkáltatója részére, valamint a kutatási eredményeket egészség-, sport- és közgazdaságtudományi konferenciákon, kötetekben és folyóiratokban jelenteti meg.

Tájékoztatjuk, hogy a kérdőív kitöltése önkéntes és név nélküli. Válaszait kizárólag az egyetem projektben résztvevő kutatói láthatják. A kutatás műszakszinten összesített eredményei munkájának vállalati megítélését nem befolyásolják. Ezen eredmények személyre visszakövethetően nem kerülnek továbbításra munkáltatója számára. Tájékoztatjuk, hogy Ön a kérdőív kitöltésével tudomásul veszi, hogy kódjának harmadik karaktere, valamint a kérdőív leadásának és egészségügyi-fittségi vizsgálatának időpontja alapján beazonosítható, hogy mely műszakban végzi a munkáját

Az intervenciós programnak az Ön egészségi, fittségi státuszában való javulás kiváltása, az alábbi online űrlapnak (intervenciós naplónak) pedig ennek folyamatos figyelemmel kísérése a célja. Ennek a célnak a teljesülését és az elért változás mértékét objektív módon, az intervenció utáni visszaméréssel fogjuk megállapítani. A részvételi hajlandóságot, motivációt fokozó esetleges jutalmazás elnyeréséhez a napló folyamatos vezetése szükséges, de nem elégséges feltétel. A fittségben bekövetkezett változások kimutatása nem a kérdőívekre adott válaszok értékei vagy azok változása, hanem az objektív egészségi/fittségi paraméterek módosulása alapján történik, amelyeket az intervenció végén újbóli egészségügyi és fittségi vizsgálatokkal mérünk vissza.

Az intervenciós naplót Ön (mint minden kutatásban résztvevő munkavállaló) név nélkül, a kódkártyáján szereplő azonosítóval tölti ki. Ezáltal mind az elektronikus, mind pedig a papíralapú kérdőívet Önről (mint minden a kutatásban résztvevő munkavállalóról) név nélkül, a személyes beazonosítás szándékát kizárva vesszük fel.

 

Azonosító: * 
Kódkártyán szereplő azonosító (pl. aaA001)
Ma mit sportolt? (Csak akkor helyezzen el jelölést az első nyolc válaszlehetőség valamelyikébe, ha a sporttevékenységet legalább 30 percen át végezte! Ha ez nem teljesült, kérjük, jelölje meg az utolsó válaszlehetőséget!) * 

Ma mikor sportolt? (Csak akkor helyezzen el jelölést az első hat válaszlehetőség valamelyikébe, ha a sporttevékenységet legalább 30 percen át végezte! Ha ez nem teljesült, kérjük, jelölje meg az utolsó válaszlehetőséget!) * Mérje meg a testtömegét és írja be az alábbi mezőbe! (Ne csak a kerekített kg értéket, hanem a dkg-ot is adja meg 2 tizedesjegy pontossággal!) * 
Például: 68,30 kg
Milyen (volt) ma a közérzete? * 
Milyen (volt) ma a munkakedve / munkához való hozzáállása? (Attól függetlenül válaszoljon, hogy dolgozik-e (dolgozott-e) a mai napon vagy sem! Ha dolgozik (dolgozott), akkor a műszak megkezdése előtti munkakedvét értékelje!) * 
Hogyan értékeli a mai műszak alatti munkateljesítményét? * 


Bejelentkezés a 2019/20-as tanév II. félévére 2020. január 29. 06:00 - 2020. február 8. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2020. február 1.
Tantárgyválasztási időszak 2020. február 3. - 2020. február 8.
Beiratkozás a 2019/20-as tanév II. félévére 2020. február 6. - 2020. február 7.
AK diplomaátadó 2020. február 7. 14:00 - 15:00